Specialisaties

Ontwerp & Advies

De projecten die bij ons de revue passeren zijn zeer gevarieerd. Van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, kinderdagverblijven, gebouwen voor de gezondheidszorg, tot appartementsgebouwen, villa’s en collectieve woningbouwprojecten, alsmede bedrijfspanden en industriële projecten. Maar niet alleen het soort project loopt sterk uiteen, ook de omvang verschilt enorm per opdracht.

Zo is ADEK allereerst vaak betrokken bij de start van een bouwproject en wordt bijvoorbeeld aan de hand van ontwerptekeningen of een inventarisatie van een pand een programma van eisen opgesteld in overleg met de opdrachtgever(s) en/of de architect(en).

Op basis van een dergelijk programma van eisen kan ADEK vrijwel altijd ook een voorlopig ontwerp maken, waarbij altijd verschillende mogelijkheden worden vergeleken. Vervolgens worden deze mogelijkheden d.m.v. de benodigde berekeningen getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en het Bouwbesluit. Tevens wordt hierbij een elementenraming opgesteld.

Als later in het proces met de opdrachtgever overeenstemming is bereikt over het voorontwerp, gaat ADEK over tot het verder uitwerken van het plan richting een definitief ontwerp met verschillende tekeningen, en een technische omschrijving of Stabu-bestek. Tevens wordt hierbij de eerder opgestelde raming bijgesteld tot een besteksbegroting.

Het aansluitend verzorgen van of assisteren bij een aanbesteding en het uitbrengen van een gunningsadvies is tot slot ook vaak een onderdeel van onze werkzaamheden, zo ook de controle tijdens de bouw, de oplevering en de nazorg. Het is, ons inziens, van groot belang dat na een oplevering gecontroleerd wordt dat de installaties de prestaties leveren die in het ontwerp zijn vastgelegd.

Vaktechnische berekeningen

Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse uiteenlopende installatietechnische berekeningen. Hiervoor gebruiken wij professionele software die voortdurend wordt aangepast aan de geldende wet- en regelgeving.

Met deze software kan ADEK allereerst ten behoeve van de aanvraag voor bouwvergunningen de benodigde berekeningen uitvoeren, zoals; BENG-, daglicht, gebruiksoppervlakte-, MPG- en (spui)ventilatieberekeningen.

Daarnaast worden, indien van toepassing in het gebouw, tijdens het ontwerpproces de volgende berekeningen uitgevoerd:

  • Warmteverliesberekeningen
  • Koellastberekeningen
  • Temperatuur overschrijdingsberekeningen (TO)
  • Kanaal- en leidingberekeningen
  • Riolering en hemelwaterafvoer
  • Daglichttoetreding
  • Behaaglijkheid
  • Bouwfysische berekeningen
  • Lichtberekeningen
  • Kabelberekeningen

Individuele berekeningen worden tot slot ook regelmatig uitgevoerd voor collega-bedrijven, installateurs en gebouweigenaren. Veelal ontbreekt ervaring, de tijd of de software bij hen om deze berekeningen zelf te doen. Omdat onze medewerkers dergelijke berekeningen dagelijks uitvoeren, kan ADEK deze snel en correct voor hen oppakken.

Neem ook hiervoor dus gerust contact met ons op.

Engineering & Tekenwerkzaamheden

ADEK beschikt over diverse CAD-engineers die met de laatste Autocad- en Revitsoftware werken.

Hiermee kunnen wij onder andere complete installaties ontwerpen en uittekenen, geheel volgens de eisen die de opdrachtgever stelt, maar die ook voldoen aan de wet- en regelgeving. Denk hierbij aan werktekeningen met plattegronden, detailleringen, technische ruimten, 3D-tekeningen en principeschema’s. Tevens kunnen wij de sparingstekeningen verzorgen.

Daarnaast is het bij renovatiewerkzaamheden ter plaatse opnemen van de bestaande situatie eveneens een onderdeel van de werkzaamheden die wij regelmatig uitvoeren.

Tot slot kunnen wij revisietekeningen verzorgen waarop de uiteindelijke situatie wordt vastgelegd.

Overige diensten

ADEK levert tot slot ook nog overige diensten.

Zo doen wij naar aanleiding van klachten onderzoek naar het binnenklimaat van een gebouw of ruimte, inclusief meten en registreren van CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid.

Daarnaast houden wij ons ook bezig met hulp verlenen bij onderhoud, beheer en kostenmanagement. Zo ondersteunt en adviseert ADEK u ook bij het opstellen van meerjarenplannen voor onderhoud en beheer van uw technische installaties. Maar ook inventarisatie naar de staat van onderhoud en te verwachten (resterende) levensduur van installaties in gebouwen, en het opstellen van meerjarenbegrotingen voor onderhoud en vervanging van installaties in gebouwen kunnen worden verzorgd.

Tot slot helpt ADEK u ook graag bij het doen van onderzoek naar energiebesparing en energiebesparende maatregelen met betrekking tot installaties en de bouwkundige staat van gebouwen.

Ten aanzien van bovengenoemde energieberekeningen, haalbaarheidsstudies en meerjarenbegrotingen kunnen wij bogen op jarenlange ervaringen binnen het vakgebied waardoor er altijd een “maatwerk” plan voor u kan worden opgesteld.